POLITYKA PRYWATNOŚCI
wersja obowiązująca od dnia 25.10.2023.

Poprzednia wersja Polityki prywatności jest dostępna poniżej.

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej www.chi.com.pl?

Administratorem strony internetowej jest Arkadiusz Kubicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHI Arkadiusz Kubicki wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Gimnazjalna 2/1p, 83-200 Starogard Gdański, NIP 5921825399, REGON 221983922, BDO 000437859 (czyli: my).

DANE OSOBOWE

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Arkadiusz Kubicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHI Arkadiusz Kubicki wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Gimnazjalna 2/1p, 83-200 Starogard Gdański, NIP 5921825399, REGON 221983922,  BDO 000437859, telefon: +48 512474929, e-mail: chi@chi.com.pl.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W celu korzystania z narzędzi Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework (link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU- USA Data Privacy Framework (link: https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework_en.pdf).

W celu korzystania z narzędzi Facebooka,
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Meta Platforms Inc. 
Meta Platforms Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework (link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU- USA Data Privacy Framework (link: https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework_en.pdf).

W celu korzystania z Pinterest’a, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Pinterest Inc.

Pinterest Europe Ltd., przekazuje dane osobowe poza EOG  tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia chroniące dane osobowe, takie jak standardowe klauzule umowne.

*Pamiętaj, że Tarcza Prywatności nie jest już prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, a programem, który wyznacza pewne standardy ochrony danych osobowych dla podmiotów mających swoje serwery w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest formą certyfikacji, podmioty wpisane do Tarczy Prywatności, spełniają pewne standardy ochrony danych osobowych.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE OTRZYMUJEMY OD INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH (NP. FACEBOOKA)

Nasz sklep umożliwia:

W takich wypadkach, otrzymujemy Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, a od serwisów dostarczających te funkcjonalności, tj: Facebook, Pinterest, Twitter. Aby umożliwić Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

1. Kategorie odnośnych danych osobowych 


Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych osobowych: 

dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które opublikowałaś/opublikowałeś w swoim profilu w serwisie Facebook, Pinterest, Twitter, przede wszystkim imię, nazwisko, nick , adres e-mail i wizerunek).

2. Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe pochodzą z serwisu:

Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy przetwarzane będą w następujących celach:

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO masz prawo do:

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:rodo@chi.com.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi “Newsletter” możesz z niego zrezygnować tutaj.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
wersja obowiązująca od dnia 15.06.2023 do dnia 24.10.2023.

poprzednia wersja Polityki prywatności jest dostępna poniżej.

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Kto jest administratorem strony internetowej www.chi.com.pl?

Administratorem strony internetowej jest Arkadiusz Kubicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHI Arkadiusz Kubicki wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Gimnazjalna 2/1p, 83-200 Starogard Gdański, NIP 5921825399, REGON 221983922, BDO 000437859 (czyli: my).

DANE OSOBOWE

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Arkadiusz Kubicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHI Arkadiusz Kubicki wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Gimnazjalna 2/1p, 83-200 Starogard Gdański, NIP 5921825399, REGON 221983922,  BDO 000437859, telefon: +48 512474929, e-mail: chi@chi.com.pl.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ?

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

zawarcie i wykonanie umowy

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

założenie i prowadzenie konta

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

dodawanie opinii

nick, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prezentowaniu na stronie sklepu internetowego opinii dotyczących towarów i przebiegu transakcji

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

newsletter

adres e-mail, imię, nazwisko

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

formularz kontaktowy

imię, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

program lojalnościowy

imię, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

analiza ruchu na stronie sklepu internetowego

imię, adres pobytu, adres IP, dane przeglądarki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie ruchu klientów na stronie sklepu

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing

adres IP, dane przeglądarki

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W celu korzystania z narzędzi Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie certyfikacji „Tarcza Prywatności”* (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W celu korzystania z narzędzi Facebooka, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Meta Inc.

Meta Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w zakresie usługi Workplace oraz opcji reklamowych i narzędzi pomiarowych. Meta Platforms Ireland Limited przekazuje dane do Meta Inc. na podstawie Załącznika dotyczącego przekazywania Europejskich danych przez Facebooka, który uwzględnia standardowe nowe klauzule umowne, które weszły w życie w 2022 r. Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update. 

Hotjar w większości przypadków przechowuje gromadzone przez siebie dane w Unii Europejskiej.  W przypadku danych osobowych, które udostępnia podmiotom spoza UE, Hotjar, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, stosuje standardowe klauzule umowne.

W celu korzystania z Pinterest’a, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Pinterest Inc.

Pinterest Europe Ltd., przekazuje dane osobowe poza EOG  tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia chroniące dane osobowe, takie jak standardowe klauzule umowne.

W celu korzystania z narzędzi Twitter’a, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Twitter Inc.

Twitter, Inc. przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA dotyczących gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania danych osobowych z Unii Europejskiej, państw EFTA i Wielkiej Brytanii, zgodnie z zasadami certyfikatu tarczy prywatności (więcej informacji: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO). Przekazując dane osobowe poza Unię Euopejską i kraje EFTA Twitter opiera się na standardowych klauzulach umownych UE.

*Pamiętaj, że Tarcza Prywatności nie jest już prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, a programem, który wyznacza pewne standardy ochrony danych osobowych dla podmiotów mających swoje serwery w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest formą certyfikacji, podmioty wpisane do Tarczy Prywatności, spełniają pewne standardy ochrony danych osobowych.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE OTRZYMUJEMY OD INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH (NP. FACEBOOKA)

Nasz sklep umożliwia:

W takich wypadkach, otrzymujemy Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, a od serwisów dostarczających te funkcjonalności, tj: Facebook, Pinterest, Twitter. Aby umożliwić Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych osobowych: 

dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które opublikowałaś/opublikowałeś w swoim profilu w serwisie Facebook, Pinterest, Twitter, przede wszystkim imię, nazwisko, nick , adres e-mail i wizerunek).

 1.   Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe pochodzą z serwisu:

 1.   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy przetwarzane będą w następujących celach:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

udostępnienie treści na Twoim profilu na Facebooku

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Facebook

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

udostępnienie treści na Twoim koncie w serwisie Pinterest

nick, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Pinterest

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

udostępnienie treści na Twoim profilu na Twitterze

nick, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Twitter

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO masz prawo do:

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:rodo@chi.com.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@chi.com.pl.

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi “Newsletter” możesz z niego zrezygnować tutaj.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.Polityka prywatności – archiwalna

/Ochrona Danych Osobowych/

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, podstawy, cele, zakres przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej oraz sklepu internetowego o adresie https://www.chi.com.pl (zwanego dalej: Serwis).
2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu.
3. Dane Osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich na przykład imię i nazwisko, adres, e-mail (zwane dalej: Dane Osobowe lub Dane)
4. Użytkownik to każda osoba korzystająca z Serwisu.
5. Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży produktów zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego będącego częścią Serwisu.
6. Regulamin Sklepu Internetowego – określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze sklepu internetowego https://www.chi.com.pl oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta (regulamin dotępny tutaj: Regulamin sklepu)

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest firma CHI Arkadiusz Kubicki z siedzibą w 83-200 Starogard Gdański, ul. Gimnazjalna 2/1 p., NIP 592 182 53 99 (zwany dalej: Administrator).
2. Dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: rodo@chi.com.pl; adres do korespondencji: CHI Arkadiusz Kubicki, ul. Gimnazjalna 2/1p., 83-200 Starogard Gdański.
3. W przypadku nawiązania kontaktu z Administratorem z użyciem wyżej wymienionych danych kontaktowych, Dane Osobowe Użytkownika są zapisywane w celu udzielenia informacji na jego zapytanie. Uzyskane w ten sposób dane są usuwane, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ich przetwarzanie jest ograniczane, jeśli istnieje ustawowy obowiązek przechowywania.

3. BEZPIECZEŃSTWO I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W trosce o bezpieczeństwo Danych Osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi.
2. Dane Osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawa o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju akty wykonawcze i akty prawa wspólnotowego.
3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych:

3.1. Zawieranie umowy z Administratorem

Niepodanie Danych Osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży z Administratorem w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej Polityce prywatności, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie Danych Osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

3.2. Obowiązki ustawowe Administratora

Podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych), więc niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

4. PRAWA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH


  1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich Danych Osobowych, a także skorzystać ze swojego prawa do ich poprawiania lub usuwania, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych. Ponadto Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   1. Prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
   2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
   3. Prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
   4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
   5. Prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
   6. Prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem: art. 7 RODO
   8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,

5. RODZAJ ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Serwis www.chi.com.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka cookies].
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu złożenia zamówienia przez Użytkownika (Formularz Zamówień) czy w celu założenia konta.
 3. Dla każdego klienta, który rejestruje się w naszym serwisie przy użyciu funkcji „Stwórz konto”, zakładamy konto Użytkownika, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas danych podstawowych użytkownika. Użytkownik może tutaj między innymi zobaczyć historię swoich zamówień lub zarządzać swoimi danymi osobowymi.
 4. Zbieranie danych osobowych podczas wizyty w serwisie: w przypadku przeglądania stron naszego serwisu, kiedy Użytkownik korzysta jedynie w celu uzyskania informacji, to znaczy nie robi zakupów w sklepie internetowym, nie rejestruje się zakładając konto, nie przekazuje informacji w inny sposób (formularz kontaktowy, umieszczenie komentarza, opinii o produkcie), zbieramy tylko te dane osobowe, które są przekazywane na nasz serwer przez przeglądarkę Użytkownika. Są to  następujące dane potrzebne nam ze względów technicznych, aby wyświetlać strony naszego serwisu oraz zagwarantować bezpieczeństwo serwisu (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO):
  • adres IP
  • data i godzina zapytania
  • różnica strefy czasowej w stosunku do GMT
  • treść żądania (konkretna strona)
  • status dostępu/ kod odpowiedzi HTTP
  • przesyłana ilość danych
  • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
  • przeglądarka
  • system operacyjny i jego interfejs
 5. Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane Użytkownika w ramach realizacji zamówień (umów sprzedaży), łącznie z ewentualnymi późniejszymi zwrotami i reklamacjami, na potrzeby administracji technicznej oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom.
 6. Zbieranie danych w celu wykonania Umowy Sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawą prawną do przetwarzanie danych w wyżej wymienionym celu jest Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Dane zbierane w maksymalnym zakresie przetwarzania:
  • imię i nazwisko;
  • e-mail (adres poczty elektronicznej);
  • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
  • w wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
  • numer telefonu kontaktowego – nie ma a konieczności podawania numeru telefonu. Jest to opcjonalne dla Użytkowników, którzy chcą uzyskać kontakt od przewoźnika dostarczającego przesyłkę będącą przedmiotem sprzedaży.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego w Serwisie chi.com.pl, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, hostingu, kurier, czy podmiot obsługujący płatności).
 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane Osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją zamówień (Umowy Sprzedaży) lub rozliczenia po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej zgody Użytkownika. W ramach obsługi zamówień współpracujący z nami usługodawcy (np. firma logistyczna) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia (Umowy Sprzedaży). Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.
 5. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • Przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy: Kurier, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Użytkownikowi.
  • Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika.

7. Narzędzia analityczne wykorzystywane w Serwisie.

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA / Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001.). Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.
 2. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/us.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: ww.google.de/intl/de/policies/privacy.
 3. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu i ulepszaniu Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Użytkowników odwiedzających strony Serwisu. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis oraz sposób ich zachowania, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 4. Możliwe jest zablokowanie przez Użytkownika udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronach Serwisu – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8. Komentarze, opinie o produkcie.

 1. Kiedy Użytkownik odwiedzający witrynę zostawia komentarz/opinię o produkcie, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

9. Pozostałe informacje. 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W Serwisie www.chi.com.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez nadzorowane (np. Facebook, Instagram). Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer).
 4. Ponadto nasza strona internetowa oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

10. Prośba o usunięcie konta  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma Chi. Więcej informacji na Polityka Prywatności

  0